Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży swoimi korzeniami sięga 1918, kiedy to w Dzienniku Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 7 z dnia 30 listopada 1918 roku pod pozycją 144 opublikowany został Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych  z dnia 27 listopada 1918 roku o organizacji władz zaciągowych, którym powołano min. Powiatową Komendę Uzupełnień w Łomży stanowiącą władzę zaciągową pierwszej instancji.

Powiatowa Komenda Uzupełnień w Łomży początkowo obejmowała swoim zasięgiem powiat łomżyński, szczuczyński i kolneński, następnie w dniu 27.12.1918r. do PKU w Łomży przyłączono powiaty: ostrowski, ostrołęcki i wysokomazowiecki, a 20.05.1919 r. powiat Augustowski ziemi Grodzkiej.

Do głównych zadań powiatowych komend uzupełnień w tamtym okresie zgodnie z art. 27 Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej należało:

 • ułożenie i prowadzenie imiennej listy popisowych (poborowych według dzisiejszej terminologii) tudzież innych list obowiązanych do służby wojskowej,
 • powoływanie do przeglądu,
 • wojskowo-lekarski przegląd popisowych,
 • przyznawanie ulg w pełnieniu służby i zwolnień ze służby,
 • zaliczanie do zapasu, rezerwy, obrony krajowej i pospolitego ruszenia,
 • kontrola zapasowych rezerwistów i służących w obronie krajowej.

Pierwszym Komendantem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Łomży został z dniem 24.01.1919 r. pułkownik Stanisław CZAJEWSKI.

Oparta głównie na zaciągu ochotniczym armia wiosną 1919 roku imponowała zaangażowaniem, zdecydowaniem i inicjatywą. Jednak mimo swych niezaprzeczalnych wartości była zbyt nieliczna do skutecznej obrony rozległego frontu. Powiatowe Komendy Uzupełnień odgrywały niebagatelną rolę w zasilaniu walczących wojsk nowym rekrutem, niekoniecznie już ochotnikiem.

W latach 1918-1920 miało miejsce aż sześć poważnych konfliktów, w których uczestniczyło Wojsko Polskie w liczbie około miliona żołnierzy.

W procesie przechodzenia sił zbrojnych na stopę pokojową nastąpiły również istotne zmiany w podziale terytorialnym kraju, czego efektem ilość powiatowych komend uzupełnień ulegała ciągłym zmianom, a ich struktury częstym modyfikacjom.

Z dniem 1 września 1924 r., minister spraw wojskowych wyłączył powiat szczuczyński z PKU Łomża i wcielił do PKU Białystok.

Kolejni komendanci Powiatowej Komendy Uzupełnień w Łomży to:

 • ppłk JACHIMOWICZ Adolf – od 1923r.  do 1924r.
 • ppłk KSIONEK Jan – od 1924r. do 1926r.
 • płk POŹNIAK Wiktor – od 1928r.
 • mjr MALWICKI vel CYBULA Atanazy – od 1929r. do 1930r.
 • ppłk BORNSTAEDT Lucjan – od 1931r. do 1933r.
 • ppłk ZALLMANN Hugon Ferdynand – od 1933r. do 1939r.

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby poborowej, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Łomża została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Łomża, przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać od 1 września 1938 roku. Rejon uzupełnień obejmował powiaty łomżyński i ostrołęcki.

Podstawowym zadaniem od marca 1939 r. było przeprowadzenie częściowej, skrytej mobilizacji oddziałów wojskowych, a od końca sierpnia 1939 r. mobilizacji powszechnej.

Komendantem Rejonu Uzupełnień w Łomży został mjr Paweł HAJDUK, zmarły w 1940 roku w Charkowie.

Komendy Rejonów Uzupełnień ściśle współdziałały z dowódcami jednostek wojskowych oraz z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie mobilizacyjnego uzupełnienia tych jednostek. Dzięki sprawnej organizacji, terenowe organy administracji wojskowej właściwie przygotowały mobilizację Sił Zbrojnych w przededniu wybuchu wojny.

Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 0213/Org. z dnia 21 sierpnia 1945 r. została sformowana Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU) w Łomży obejmująca swoim zasięgiem terytorialnym obszar Łomży, Kolna, Zambrowa, Łap i Wysokiego Mazowieckiego podległa Departamentowi Poboru i Uzupełnień Wojska Polskiego.

Pierwszym komendantem WKU został kpt. Bolesław STANKIEWICZ, który był jednocześnie dowódcą garnizonu Łomża. Pierwsza siedziba komendy mieściła się w budynku przy ul. Świerczewskiego 18, (obecnie Aleja Legionów).

Od 12.08.1947 r. do 4.05.1950 r. komendantem RKU był kpt. Anatol KUSAK.

Następnie, zgodnie z rozkazem Dowódcy Okręgu Wojskowego z dniem 30.04.1951 r., komendantem zostaje por. Włodzimierz ZIEMIAŃSKI. 

Od maja 1955 r. obowiązki komendanta pełnił czasowo –  kpt. Teodozy SKROBUT.

Komenda przeszła w podporządkowanie Wojskowej Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. 

Kolejnym komendantem zostaje ppłk Stanisław PISKADŁO wyznaczony na to stanowisko rozkazem personalnym MON z dnia 4.04.1955 r., który swoje obowiązki pełnił do 13.10.1956 r. 

O wielkości realizowanych wówczas przez komendę zadań świadczy fakt, że były takie dni, kiedy  pracownicy komendy wcielali dziennie po 500 poborowych, tych zaś przedstawiciele jednostek  wojskowych odwozili bezpośrednio do koszar. Rozkazem MON z dnia 18.06.1956 r. zredukowano teren administrowany przez WKR w Łomży do dwóch powiatów łomżyńskiego i kolneńskiego. W tym samym roku, w dniu 13.10.1956 r., komendantem został kpt. Teodozy SKROBUT obowiązki pełnił do 18.02.1959 r.

Na jego miejsce rozkazem dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego – wyznaczony został kpt. Henryk UDWALD, który obowiązki pełnił do 13.02.1965 r.

Zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego z dnia 3.12.1964 r. na bazie istniejącej Wojskowej Komendy Rejonowej utworzono Powiatowy Sztab Wojskowy w Łomży, którego pierwszym szefem został mjr Alfred BORYSEWICZ wyznaczony na to stanowisko 28.01.1966 r. Również w 1966 r. powstał Łomżyński Batalion Obrony Terytorialnej, który podporządkowano szefowi Powiatowego Sztabu Wojskowego w Łomży, mjr Borysewicz obowiązki swe pełnił do 6.05.1969 r.

Jego następcą  został płk Henryk KAMIŃSKI, który obowiązki przyjął 1.10.1969 r. od czasowo je pełniącego mjr Henryka Udwalda.

W dniu 29.05.1971 r. na podstawie rozkazu personalnego MON obowiązki szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego w Łomży od płk Henryka Kamińskiego przyjął ppłk Leopold RZEZAK, które pełnił do 08.12.1973 r.

W 1975 roku rozformowano Powiatowy Sztab Wojskowy w Łomży, a w jego miejsce utworzono Wojskową Komendę Uzupełnień w Łomży. Obowiązki szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego przekazano Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży ppłk Stanisławowi SOSNOWSKIEMU.

Od 10.11.1979 r. nowym miejscem pracy stał się budynek na terenie Jednostki Wojskowej nr 5523 dzielony z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łomży przy ul. Świerczewskiego 133, (obecnie Al. Legionów). W listopadzie 1981 roku siedzibą Wojskowej Komendy Uzupełnień została przeniesiona na ul. Polową 12, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego.

21.11.1984 r. pełnienie obowiązków komendanta powierzono ppłk Kazimierzowi BUTKIEWICZOWI, a płk Stanisław Sosnowski został przeniesiony do rezerwy.

W dniu 18.03.1985 r. obowiązki komendanta, rozkazem dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, przyjął ppłk Stanisław BŁOŃSKI.

Wraz z odejściem w 1990 r. do rezerwy ppłk Stanisława Błońskiego obowiązki komendanta objął mjr Ryszard WOŹNICA.

Na uroczystej zbiórce stanu osobowego komendy 16.04.1994 r. w obecności szefa WSzW w Łomży, pożegnaliśmy  odchodzącego do rezerwy ppłk Ryszarda Woźnicę, a obowiązki komendanta przyjął  ppłk Marek MALINOWSKI, które pełnił do dnia 30.06.2007 r.

Komenda zostaje podporządkowana pod Regionalny Sztab Wojskowy w Białymstoku, co związane było z likwidacją Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łomży i ogólnymi zmianami organizacyjno-etatowymi w Siłach Zbrojnych i ich restrukturyzacją.

WKU w Łomży tak jak całe Siły Zbrojne podlegała restrukturyzacji i zmianom. W styczniu 2003 r. zmniejszeniu uległa ilość stanowisk obsadzonych przez kadrę zawodową na rzecz zwiększenia ilości pracowników cywilnych.

W lipcu 2004 r. wprowadzony został nowy etat komendy, który utożsamia stanowisko służbowe ze stopniem wojskowym i jest realizacją zapisów ustawowych.

Od dnia 01.07.2007 r. do wykonywania obowiązków komendanta wyznaczony został mjr Adam KRYSTOWCZYK, dotychczasowy Szef Wydziału - Zastępca Komendanta. Pełnił obowiązki do dnia 08.11.2007 r.

Od dnia 09.11.2007 r. do pełnienia obowiązków służbowych komendanta wyznaczony został mjr Janusz TETERYCZ - Szef Wydziału Poboru i Uzupełnień WKU w Białymstoku, który od dnia 01.01.2008 r. wyznaczony został na w/w stanowisko służbowe i mianowany na stopień podpułkownika. Obowiązki pełnił do 08.05.2009 roku.

W dniu 14.09.2009 r. na stanowisko komendanta wyznaczony został mjr Piotr Chełmicki z jednoczesnym mianowaniem na stopień podpułkownika.

W dniu 27.06.2011 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się uroczyste pożegnanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Piotra Chełmickiego, który rozkazem personalnym został przeniesiony na równorzędne stanowisko do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

W dniu 01.07.2011 r. Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Łomży został ppłk Adam KRYSTOWCZYK.

Obowiązki pełnił do 29.03.2018 r., kiedy to pożegnał się z mundurem przechodząc na zasłużoną emeryturę.

Rozkazem dziennym nr 27 z dnia 29.03.2018 r. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku czasowe pełnienie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień powierzono Szefowi  Wydziału – Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr. Robertowi GRZESZCZYKOWI, który pełni obowiązki do dnia dzisiejszego.

Tak w telegraficznym skrócie wygląda historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl