Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży swoimi korzeniami sięga 1945 roku, kiedy to rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 21 sierpnia 1945r. została sformowana Rejonowa Komenda Uzupełnień(RKU) w Łomży. Swoim zasięgiem działania obejmowała obszar Łomży, Kolna,  Zambrowa, Łap i Wysokiego Mazowieckiego a podlegała Departamentowi Poboru i Uzupełnień Wojska Polskiego.

Pierwszym komendantem WKU został kpt. Bolesław Stankiewicz, który był jednocześnie dowódcą garnizonu Łomża. Pierwsza siedziba komendy mieściła się w budynku przy ul. Świerczewskiego 18, (obecnie Aleja Legionów).

Od 12.08.1947r. do 4.05.1950r. komendantem RKU był kpt. Anatol Kusak.

Następnie, zgodnie z rozkazem Dowódcy Okręgu Wojskowego z dniem 30.04.1951r., komendantem zostaje por. Włodzimierz Ziemiański. Zmiana dotychczasowej podległości WKR w Łomży nastąpiła w 1951r. kiedy  to zarządzeniem MON z 17.12.1951r powołano do życia Wojskową Komendę Wojewódzką w Olsztynie, której bezpośrednio podlegała odtąd Komenda Rejonowa w Łomży.

Od maja 1955r. obowiązki komendanta pełnił czasowo –  kpt. Teodozy Skrobut. Rozkazem  MON z dniem 2.01.1954r. Komenda przeszła w podporządkowanie Wojskowej Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. Kolejnym komendantem zostaje ppłk Stanisław Piskadło wyznaczony na to stanowisko rozkazem personalnym MON z dnia 4.04.1955r., który swoje obowiązki pełnił do 13.10. 1956r. O wielkości realizowanych wówczas przez komendę zadań świadczy fakt, że były takie dni, kiedy  pracownicy komendy wcielali dziennie po 500 poborowych, tych zaś przedstawiciele jednostek  wojskowych odwozili bezpośrednio do koszar. Rozkazem MON z dnia 18.06.1956r. zredukowano teren administrowany przez WKR w Łomży do dwóch powiatów łomżyńskiego i kolneńskiego. W tym samym roku, w dniu 13.10.1956r, komendantem został kpt. Teodozy Skrobut obowiązki pełnił do 18.02.1959r.

Na jego miejsce rozkazem dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego – wyznaczony został kpt. Henryk Udwald, który obowiązki pełnił do 13.02.1965r.

Zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego z dnia 3.12.1964r. na bazie istniejącej Wojskowej Komendy Rejonowej utworzono Powiatowy Sztab Wojskowy w Łomży, którego pierwszym szefem został mjr Alfred Borysewicz wyznaczony na to stanowisko 28.01.1966r. Również w 1966r. powstał Łomżyński Batalion Obrony Terytorialnej, który podporządkowano szefowi Powiatowego Sztabu Wojskowego w Łomży, mjr Borysewicz obowiązki swe pełnił do 6.05.1969 r.

Jego następcą  został płk Henryk Kamiński, który obowiązki przyjął 1.10.1969r. od czasowo je pełniącego mjr Henryka Udwalda.

29.05.1971r. na podstawie rozkazu personalnego MON obowiązki szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego w Łomży od płk Henryka Kamińskiego przyjął ppłk Leopold Rzezak, które pełnił do 08.12.1973r.

Rozkazem dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego  z 5.07.1975r. przekazano obowiązki szefa Powiatowego Sztabu  Wojskowego komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży ppłk Stanisławowi Sosnowskiemu.

To z tego. Od 10.11.1979r. nowym miejscem pracy stał się budynek na terenie Wojskowa Komenda jednostki wojskowej nr 5523  okresu wywodzi się współczesna nazwa – dzielony z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łomży przy ul. Świerczewskiego 133, (obecnie Al. Legionów). W listopadzie  1981 roku siedzibą Wojskowej Komendy Uzupełnień została przeniesiona na ul. Polową 12, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego.

21.11.1984r. pełnienie obowiązków komendanta powierzono ppłk Kazimierzowi Butkiewiczowi, a płk Stanisław Sosnowski został przeniesiony do rezerwy.

W dniu 18.03.1985r. obowiązki komendanta, rozkazem dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, przyjął ppłk Stanisław Błoński.

Wraz z odejściem w 1990r. do rezerwy ppłk Stanisława Błońskiego obowiązki komendanta objął mjr Ryszard Woźnica.

Na uroczystej zbiórce stanu osobowego komendy 16.04.1994 r. w obecności szefa WSzW w Łomży, pożegnaliśmy  odchodzącego do rezerwy ppłk Ryszarda Woźnicę, a obowiązki komendanta przyjął  ppłk Marek Malinowski, które pełnił do dnia 30.06.2007 r.

Komenda zostaje podporządkowana pod Regionalny Sztab Wojskowy w Białymstoku, co związane było z likwidacją Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łomży i ogólnymi zmianami organizacyjno-etatowymi w Siłach Zbrojnych i ich restrukturyzacją.

WKU w Łomży tak jak całe Siły Zbrojne podlegała restrukturyzacji i zmianom. W styczniu 2003r. zmniejszeniu uległa ilość stanowisk obsadzonych przez kadrę zawodową na rzecz zwiększenia ilości pracowników cywilnych. W lipcu 2004r. wprowadzony został nowy etat komendy, który utożsamia stanowisko służbowe ze stopniem wojskowym i jest realizacją zapisów ustawowych.

Od dnia 1.07.2007 r. do wykonywania obowiązków komendanta wyznaczony został mjr Adam Krystowczyk, dotychczasowy Szef Wydziału - Zastępca Komendanta. Pełnił obowiązki do dnia 8 listopada 2007 r.

Od dnia 9 listopada 2007 r. do pełnienia obowiązków służbowych komendanta wyznaczony został mjr Janusz Teterycz - Szef Wydziału Poboru i Uzupełnień WKU w Białymstoku, który od dnia 1 stycznia 2008 r. wyznaczony został na w/w stanowisko służbowe i mianowany na stopień podpułkownika. Obowiązki pełnił do 8 maja 2009 roku.

W dniu 14 września 2009 r. na stanowisko komendanta wyznaczony został mjr Piotr Chełmicki z jednoczesnym mianowaniem na stopień podpułkownika.

W dniu 27.06 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się uroczyste 
pożegnanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Piotra CHEŁMICKIEGO, który rozkazem personalnym został przeniesiony na równorzędne stanowisko do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

Od dnia 1.07.2011 r. obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży objął ppłk Adam KRYSTOWCZYK.

Tak w telegraficznym skrócie wygląda historia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl