Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURY POWOŁANIA

PROCEDURY POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainteresowanemu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy Komendant Uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.
 3. Gdy nie ma wolnych stanowisk służbowych, lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy wyrażą wolę pełnienia służby w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z ich kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego.
 5. Rozmowę z żołnierzem rezerwy lub z osobą, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, przeprowadza organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 6. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia.
 7. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.
 8. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 9. Po uzyskaniu zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek (wzór dostępny w WKU) o powołanie do zawodowej służby wojskowej, do którego dołączają:
  1. życiorys,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia,
  3. odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
  4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
  5. kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego,
  6. zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
  7. dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy,
  8. inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
 10. Po analizie w/w dokumentów wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej  w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 11. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz teczką akt personalnych - w przypadku byłych żołnierzy zawodowych wojskowy komendant uzupełnień przesyła do właściwego organu wojskowego.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 do zawodowej służby wojskowej, który przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem.
 13. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy do zawodowej służby wojskowej, zawartym kontrakcie na pełnienie zawodowej służby wojskowej i wydanym rozkazie personalnym o wyznaczeniu żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy na stanowisko służbowe, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.
 14. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe, jednocześnie powiadamiając pracodawcę zatrudniającego żołnierza rezerwy o jego powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
 15. Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, rozpoczynają pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej.

W przypadku niestawienia się żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, do pełnienia zawodowej służby wojskowej w terminie określonym w rozkazie personalnym o wyznaczeniu na stanowisko służbowe i niewyjaśnienia przyczyn tego niestawienia lub w przypadku niewyrażenia przez nich zgody na zawarcie kontraktu, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie rozkazu personalnego o powołaniu do służby.


Art. 17 a ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2018.173 ze zm. j.t.):
„Osoba posiadająca stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie"

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl