Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r.
Dz.U.2015.449 w sprawie służby przygotowawczej


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dnia 4 października 2010 r. rozpoczęło się w Wojsku Polskim pierwsze w historii wcielenie do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ. Już dzisiaj możesz złożyć wniosek o powołanie do tej służby w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego, Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem i chciał(a)byś to urzeczywistnić – nic prostszego, już dziś złóż wniosek o powołanie do nowego rodzaju służby przeznaczonej dla ochotników, tj. służby przygotowawczej.

Oferta ta jest skierowana do osób, które po ukończeniu nauki będą chciały zostać przeszkolone przez wojsko i wstąpić do armii zawodowej lub Narodowych Sił Rezerwowych. Możesz również na tym zakończyć swoją przygodę z wojskiem i zostać przeniesiony(a) do rezerwy.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 1. Niekarana za przestępstwo umyślne.
 2. Posiadająca obywatelstwo polskie.
 3. Odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 4. Wiek co najmniej 18 lat.
 5. Wykształcenie:
  • wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
  • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek obejmuje:

 1. Analizę złożonych dokumentów, zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej.
 2. Rozmowę kwalifikacyjną.

Do wniosku o powołanie do służby przygotowawczej załącza się następujące dokumenty:

 1. Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie.
 2. Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. u. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:

 1. Wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji wynikający z treści świadectw i innych dokumentów, a także kierunek i rodzaj studiów.
 2. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu rekomendacji kieruje osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającą orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, do:

 1. Wojskowej komisji lekarskiej - w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 2. Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. Oficerów – uczelnie wojskowe.
 2. Podoficerów – szkoły podoficerskie.
 3. Szeregowych – ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. Dla żołnierza kształcącego się na oficera – do 6 miesięcy.
 2. Dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do 5 miesięcy.
 3. Dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do 4 miesięcy.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 1. Na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w miesiącach: styczniu lub kwietniu.
 2. Na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w miesiącach: lutym lub lipcu.
 3. Na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w miesiącach: styczniu, kwietniu, maju, lipcu, we wrześniu lub w październiku.
 4. Na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych. Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów. Służbę tę pełni się w dwóch okresach, z tego:

 1. W pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy.
 2. W drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.

Okresy służby przygotowawczej są pełnione w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Podczas odbywania służby przygotowawczej będziesz otrzymywać odpowiednie uposażenie (wynagrodzenie) w korpusie osobowym:

 1. Oficerów - uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
 2. Podoficerów - uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
 3. Szeregowych - uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Po ukończeniu służby przygotowawczej i przeniesieniu do rezerwy otrzymasz również stosowną odprawę. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

W 2019 roku szkolenie w ramach służby przygotowawczej realizowane będzie w następujących terminach:

 • Korpus oficerów:
  • od 7 stycznia do 31 maja
 • Korpus podoficerów:
  • od 4 lutego do 31 maja
  • od 1 lipca do 25 października
 • Korpus szeregowych:
  • od 7 stycznia do 26 kwietnia
  • od 6 maja do 23 sierpnia
  • od 2 września do 20 grudnia
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl