Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

Dnia 1 stycznia 2010 roku weszły w życie nowe regulacje tworzące prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Zostały one utworzone na potrzeby reagowania kryzysowego, jak również dla wzmocnienia jednostek wojskowych w szczególnych sytuacjach.

W ramach Narodowych Sił Rezerwowych powstała możliwość ochotniczej służby w rezerwie. Zasadniczą bazą naboru do NSR są żołnierze rezerwy, którzy zakończyli pełnienie czynnej służby wojskowej w różnych formach.

Podstawą pełnienia służby w NSR jest zawarcie kontraktu na okres od 2 do 6 lat pomiędzy żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wojskowej oraz nadanie mu na tej podstawie przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziału kryzysowego. W zawieranym z dowódcą jednostki kontrakcie znajduje się, m.in. zobowiązanie rezerwisty do pełnienia służby okresowej, również poza granicami kraju.

Szkolenia żołnierzy NSR mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności jest prowadzone w ramach ćwiczeń wojskowych. Natomiast powołanie żołnierzy rezerwy do wykonania określonych zadań w czasie pokoju odbywa się w oparciu o powołanie do okresowej służby wojskowej.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Zniesiono obligatoryjne nadawanie stopnia „szeregowy” wszystkim osobom, które nie zostaną powołane do służby wojskowej. Osoby, które zostały przeniesione (podczas kwalifikacji wojskowej) do rezerwy bez odbycia jakiejkolwiek formy służby wojskowej, są osobami przeniesionymi do rezerwyi mają możliwość ochotniczego zgłoszenia się do odbycia służby wojskowej w tym służby przygotowawczej. Osoba, która ukończy takie przeszkolenie staje się żołnierzem rezerwy, otrzymuje stopień wojskowy w rezerwie oraz uzyskuje kwalifikacje, które dają możliwość ubiegania się o przyjęcie do różnych form służby wojskowej – zarówno w rezerwie jako żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), jak w służbie zawodowej (kontraktowej).Żołnierzom rezerwy w czasie pokoju mogą być nadawane: przydziały mobilizacyjne i przydziały kryzysowe. Od 1 stycznia 2010 roku ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje w czasie pokoju w zasadzie tylko ochotniczą służbę w rezerwie. Jednak Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy (i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy), w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych, a także w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Od 21 marca 2013 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, wprowadzone zostały obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne lub planuje się nadać im takie przydziały.


 Przepisy prawne:

USTAWY

 1. z dnia 21.11.1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2017.1430)
 2. z dnia 17.12.1974 r.  o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U.2017.2146)

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW

 1.  z dnia 22.07.2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U.2010.145.971)

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 1. z dnia 21.07.2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U.2017.1497)
 2. z dnia 07.09.2015 r. w sprawie zawiarania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U.2015.1518)
 3. z dnia 07.04.2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U.2015.575)
 4. z dnia 15.06.2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U.2015.950)
 5. z dnia 12.12.2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U.2015.36)
 6. z dnia 28.09.2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz.U.2015.1664)
 7. z dnia 13.01.2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U.2017.171)

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl