Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

Powoływanie do zawodowej służby wojskowej reguluje:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2018.173 ze zm. j.t.).
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej ( Dz.U.2015.1299 j.t.).

 Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 • Korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:
  • oficerów młodszych
  • oficerów starszych,
  • generałów i admirałów;
 • Korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:
  • podoficerów młodszych,
  • podoficerów,
  • podoficerów starszych;
 • Korpus szeregowych zawodowych.

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje, oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją. Od oczeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia. Od orzeczenia psychologicznego wojskowej pracowni psychologicznej przysługuje odwołanie do wojskowej pracowni psychologicznej będącej organem wyższego stopnia.

Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona ta służba, określa rozkaz personalny, a w przypadku żołnierzy kontraktowych - kontrakt, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 i 3a ustawy.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat z zastrzeżeniem, iż pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 2 lat.

Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową.

Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.

Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową. Warunkiem zawarcia kolejnego kontraktu z żołnierzem jest posiadanie przez niego ogólnej oceny co najmniej dobrej w ostatniej opinii służbowej.

POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej - na czas nieokreślony (w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych),
 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie (w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych).

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH – SŁUŻBA STAŁA

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się:

 • żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, o której mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2, mianowanych na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Ponadto do służby stałej można powołać:

 1. Oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.
 2. Oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.
KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH – SŁUŻBA KONTRAKTOWA

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się:

 • żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.

Ponadto do służby kontraktowej można powołać:

 • oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH – SŁUŻBA STAŁA

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 1. Podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 2. Podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.
KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH – SŁUŻBA KONTRAKTOWA

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się:

 • żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

Ponadto do służby kontraktowej można powołać:

 • podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH – SŁUŻBA KONTRAKTOWA

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się:

 • żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe.

Ponadto do służby kontraktowej można powołać:

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl