Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE DLA PRACODAWCY

Jednym z założeń istnienia Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) jest uniknięcie kolizji obowiązków żołnierza-ochotnika OT z jego pracą zawodową. Terytorialna Służba Wojskowa pełniona rotacyjnie jest więc odbywana przede wszystkim w czasie wolnym od pracy. Każdy pracodawca z wyprzedzeniem ma możliwość zapoznania się z wykazem ćwiczeń organizowanych w danym roku. Pracownik (który nie pełnił czynnej służby wojskowej i nie złożył przysięgi wojskowej) chcący pełnić Terytorialną Służbę Wojskową jest zobligowany do odbycia szkolenia podstawowego w wymiarze 16 dni. Aby ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych ze szkoleniem, można je zrealizować jednorazowo w sposób ciągły np. podczas urlopu lub okresowo w czasie wolnym od pracy.

Przynależność pracownika do Wojsk Obrony Terytorialnej umożliwia dofinansowanie przez Siły Zbrojne RP kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji pracownika, co podniesie jego kwalifikacje zawodowe, przydatne w wykonywanej pracy zawodowej.

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem OT przysługuje świadczenie pieniężne za okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie przez tego żołnierza. Świadczenie to obejmuje rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy. Dotyczy to w szczególności wydatków z tytułu:

  1. przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym przez żołnierza OT stanowisku pracy;
  2. odbycia przez pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
  4. opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
  5. ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
  6. przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.),

a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy, o której mowa w art. 125 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę świadczenia pieniężnego ustala właściwy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, a jego wypłata realizowana będzie na wniosek pracodawcy.

Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza OT z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej rotacyjnie.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Polowa 12
18-400 Łomża
tel. 261385777
fax. 261385733
wkulomza@ron.mil.pl